اخبار دوربین DJI Avata معرفی شد پهبادی مسابقه ای با حالت FPV

DJI Avata معرفی شد پهبادی مسابقه ای با حالت FPV