برچسب: دی جی آی آواتا

اخبار دوربین DJI Avata معرفی شد پهبادی مسابقه ای با حالت FPV

DJI Avata معرفی شد پهبادی مسابقه ای با حالت FPV